Realizacja projektu ze środków UE

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

Logotypy www

 

Firma Euromoney Consulting Hodana i Holtzer Sp. J. w okresie od 04.04.2017 do 30.04.2017 r. zrealizowała projekt pn. Opracowanie studium wykonalności dla projektu badawczo-rozwojowego mobilnego, kompaktowego czujnika zanieczyszczenia powietrza, dofinansowany z Funduszy Europejskich.

 

Cel projektu: wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa Euromoney Consulting poprzez zakup usługi polegającej na opracowaniu studium wykonalności dla planowanego projektu B+R, zawierającego ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie mocnych i słabych stron projektu B+R oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia.

 

Planowane efekty: w wyniku zrealizowania projektu zostanie rozpoczęty proces opracowania i wdrożenia do działalności gospodarczej Spółki innowacyjnego produktu (urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza).

 

Wartość projektu: 56 580 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 41 400 zł.

Comments are closed.